Sviatosť krstu

Krst vybavujú rodičia alebo zákonný zástupca dieťaťa. Na faru si so sebou prineste aj rodný list dieťaťa, aby sme mohli vypísať krstný lístok. Okrem údajov, ktoré nájdeme v rodnom liste, od Vás ešte budeme potrebovať nasledovné:

  • Náboženstvo otca
  • Náboženstvo matky
  • Boli rodičia sobášení v katolíckom kostole? Ak áno, kedy a kde?
  • Veľmi dôležitou vecou je výber krstného rodiča.

Tu sú podmienky, ktoré musí spĺňať ten, kto chce byť krstným rodičom podľa cirkevného práva:
Kán. 874

§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Ďalšie potrebné veci ku krstu dieťaťa:
košieľka, sviečka, údaje krstných rodičov (krstný list, príp. sobášny list), poučenie (jedno asi hodinové stretnutie s kňazom, ktoré si treba vopred dohodnúť pri spisovaní krstného lístka v týždni, kedy sa uskutoční krst vo večerných hodinách, alebo podľa dohody).

SVIATOSŤ KRSTU podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC)