Sviatosť manželstva

Tieto informácie platia aj pre uzatváranie manželstva v kostole Všetkých svätých v Mierovo v prípade ak máte svadbu v Castel Pension & Restaurant Mierovo.

O úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však tri mesiace vopred (nie keď už je všetko ostatné vybavené!).

Po dohodnutí dátumu na farskom úrade treba ísť na Matriku Obecného úradu vo Štvrtku na Ostrove v úradných hodinách. Na matriku choďte obaja spoločne a zoberte si so sebou občiansky preukaz, rodný list a kópie občianskych preukazov svedkov. Tam vypíšete „Žiadosť o uzavretie manželstva“. V prípade, že uzatvárate manželstvo s cudzím štátnym príslušníkom, Vaša žiadosť musí byť podaná na matrike najmenej dva týždne pred termínom sobáša.

Po návšteve Matriky prídete s potvrdenou žiadosťou na farský úrad v čase úradných hodín (aktuálne úradné hodiny nájdete na web stránke Farnosti, aktualizované vždy na začiatku týždňa, prispôsobené pastoračným požiadavkám), alebo podľa individuálneho dohovoru mailom alebo telefonicky a spíšeme Cirkevnú sobášnu zápisnicu. Na spísanie zápisnice sú potrební obidvaja snúbenci. V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v okamihu sobáša nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak ste boli pokrstení na území Farnosti Štvrtok na Ostrove, krstný list nepotrebujete.

Je dobré si dopredu pripraviť tieto informácie do sobášnej zápisnice:

Meno ženícha
Rodné číslo

Zamestnanie /profesia/
Adresa
Telefón

Meno nevesty
Rodné číslo

Zamestnanie /profesia/
Adresa
Telefón

Dátum a hodina sobáša
Ohlášky sú v našej arcidiecéze povinné, zverejňované sú na výveske a webe Farnosti.

 

Svedok ženícha (meno a priezvisko)
Zamestnanie
Adresa
Rodné číslo

Svedok nevesty (meno a priezvisko)
Zamestnanie
Adresa
Rodné číslo

V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený) a má byť schopný právneho úkonu.

Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt podľa Cirkevného práva na území Farnosti Štvrtok na Ostrove, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svojho farára licenciu na sobáš. Ak to bude potrebné, tlačivo na licenciu Vám poskytneme na farskom úrade. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka.

V prípade, že obidvaja snúbenci sú len pokrstení, ale ostatné sviatosti (sv. prijímanie, sviatosť birmovania) neprijali, problémy narastú. V takom prípade treba vedieť o termíne sobáša (aspoň o približnom, nezáväznom termíne) aspoň pol roka vopred. Birmovka nie je podmienkou k sobášu.

Ak jedna stránka prijala aj ostatné sviatosti a druhá stránka je iba pokrstená, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie – Licenciu uzavrieť manželstvo a odoslať na Arcibiskupský úrad.

Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, postup je rovnaký ako sa opisuje v predchádzajúcom odstavci. Pre katolícku stránku sa v prípade, že si berie kresťana iného vyznania, VYŽADUJE, ABY UZAVRELA SOBÁŠ V KATOLÍCKOM KOSTOLE.

Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku). Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz.

Snúbenci potom majú absolvovať 9 stretnutí, na ktorých sa preberú princípy kresťanského manželstva s odborníkmi (6 prednášok absolvujú s lekárom, psychológom, manželským párom; absolvovať ich je možnosť v mieste bydliska; prehľad o možnostiach ako aj podrobné informácie nájdete na stránke: www.domanzelstva.sk ) a 3 – 4 stretnutia s kňazom. Táto predmanželská náuka býva na farskom úrade v dohodnutom termíne väčšinou vo večerných hodinách.